print

Deep Feeling: רגשות ובינה מלאכותית

אוצרת: נוהר בן אשר

01/08/2019 - 28/12/2019

התערוכה בוחנת את תמונת הרגשות האנושיים בתהליך הסימביוזה של האדם והבינה המלאכותית, תוך התייחסות ל"מפנה הרגשי" שהוא מחולל. הָחֵל בראשית שנות ה-90 התפתחה הטכנולוגיה הדיגיטלית במהירות וגרמה לשינויים מרחיקי לכת. שינויים אלה – כמו תפיסת "אני" חדשה במעבָר מהמפגש הפיזי אל מחוזות הווירטואליה של הרשתות החברתיות, ותפיסה שונה של המרחב בשימוש בטכנולוגיות GPS – עוררו שיח על השפעת העולם הדיגיטלי על האדם והחברה.
בינה מלאכותית היא טכנולוגיה חדשה ומתפתחת, בעלת יכולות למידה עצמאיות שאפיינו עד כה את הבינה האנושית בלבד. כחוליה מקשרת בין האדם והמחשב חוללה הבינה המלאכותית שינויים במרחב הרגשי, הנידונים במחקרים חברתיים ופסיכולוגיים חדשים. העבודות המוצגות בתערוכה עוסקות בשינויים הרגשיים הללו ונוצרו במיוחד לתערוכה. מקצתן מתייחסות למפנה הרגשי שחל במעבָר מאתוס אובייקטיבי מוצק אל העמימות הרלטיביסטית של ריבוי אמיתות סובייקטיביות. עבודות אלה מבוססות על קוד של למידה עמוקה (בינה מלאכותית) ומדגימות כיצד הטכנולוגיה מכתיבה משטר רגשי חדש.
העבודות עוסקות, למשל, ב"בועות סינון" המשמשות את ענקיות האינטרנט הגלובליות למשטור טווח המידע – ובעקבותיו גם הרגש – של המשתמש; בשיטות של קיטלוג אמנות החותרות תחת הזמן הליניארי; ובאפליקציית תרגום קולי שמטשטשת סממנים תרבותיים ובו-בזמן יוצרת תרבות חדשה. מקבץ עבודות אחר בוחן רגשות בהקשרים חברתיים ופוליטיים ומבטאות "קפיטליזם רגשי" – מצב שבו יחסים כלכליים הפכו לרגשיים, ולעומתם יחסים קרובים ואינטימיים מוגדרים יותר ויותר באמצעות מודלים כלכליים ופוליטיים. עבודות אלה מתייחסות לנושאים כמו תעסוקה בעידן הבינה המלאכותית (עובדים שיוחלפו על-ידה בעתיד הקרוב); לוחמה ובינה מלאכותית; שליטה וחרדת החמצה (FOMO) כדפוס ביולוגי-מלאכותי.
האמנים המשתתפים בתערוכה הם מהבולטים בתחום זה של אמנות וחדשנות, ועבודותיהם מדגישות היבטים פילוסופיים שמאפשרת היצירה באמצעים דיגיטליים. מקצתם שיתפו פעולה עם מתכנתים, ואחרים התבססו בעצמם בתחום מדעי המחשב וכבר הציגו בתערוכות רבות. הם משתמשים באפליקציות כמדיום ניסיוני לבחינת רגש בזמנים שבהם הבינה המלאכותית נראית לעתים גדולה מהאדם. בדרכם האמנותית הם מציעים עתיד אפשרי ולא רחוק, שדוחק אל רגשות טכנופוביים (מצד אחד) וטכנופוריים (מצד שני) ומאפשר דיון וביקורת על העתיד הרוחש ובא.

 

עוד על התערוכה
ארועים