print

אזרחים

אוצרת: נטע גל-עצמון

06/04/2017 - 05/08/2017

על מנת לרסן את נטייתם הטבעית של בני האדם ולמנוע מהם לנצל לרעה את כוחם, ניסחו הדמוקרטיות המודרניות כמה עקרונות–יסוד חשובים לקידום השוויון ולצמצום אי–הצדק החברתי - ביניהם הפרדת רשויות, הכרעת הרוב (שלא על חשבון זכויות המיעוט), חופש הביטוי והעיתונות ועוד. בימים אלה דומה כי השמירה על ערכים אלה עומדת למבחן.
התערוכה "אזרחים" נולדה בתגובה למגמות חברתיות המאתגרות כיום את החברה האזרחית, בישראל ובדמוקרטיות של העולם החופשי. נוכח חוסר היציבות המורגש ברחבי העולם, מתעוררות שאלות בדבר חוסנה של הדמוקרטיה העכשווית וכושרה להתמודד עם שינויים תרבותיים ותהפוכות פוליטיות. חילופי מִמשל סוערים במעצמה האמריקאית, עליית משטרים קיצוניים במזרח התיכון, נדידת עמים של מיליוני בני אדם הנמלטים מאלימות והרס בארצותיהם - כל אלה רק מעצימים את תחושות הפחד, חוסר הוודאות והאיום ומוסיפים ומסבכים את מורכבות הקיום הדמוקרטי.
בתערוכה זו, עבודות של אמנים מישראל, ארצות–הברית, ספרד, איטליה, קנדה ופולין נקראות לאורן של תיאוריות, שכבר בשנות ה– 50 למאה הקודמת התריעו על סכנת הגלישה מליברליזם לטוטליטריות. האמנים מעלים שאלות על המתח המובנה בין זכויות האזרח לסמכויות השלטון ומאירים את אתרי ההתנגשות ביניהן. באמצעותם התערוכה בוחנת את הקונפליקט בין חובת המדינה להגן על עצמה ועל אזרחיה, לבין חובתה הנגדית לשמור על חירויות אדם בסיסיות, דוגמת חופש ההתאגדות, הזכות לפרטיות וחופש הביטוי.
בתערוכה מוצגות רפלקציות עכשוויות - לעתים ביקורתיות, לעתים רוויות הומור - למושגים כמו "דמוקטטורה" או דמוקרטיה טוטליטרית, המגלמים את "פרדוקס החירות" או את ההנחה שהשאיפה למימוש החירות גוררת הפעלה של אמצעי כפייה ואלימות. כמה מן העבודות בתערוכה חגות סביב ה"פנאופטיקון" - אותו מִתקן פיקוח שהגה הפילוסוף בן המאה ה– 18 ג'רמי בנת'ם - וסביב הפרשנות הפוקויאנית למושג זה, כמודל לאנונימיות של הכוח בחברה המודרנית וכדימוי של הפנמת המבט הממשטר והממשמע על–ידי היחיד.