print

מארג: זיקות למסורות באמנות המערב בציור עכשווי בישראל

אוצרת: סמדר שפי

15/09/2016 - 24/12/2016

שלל חוטים מחברים את העבודות ב"מארג" לעָבָר, לעֲבָרים רבים, למסורות שונות באמנות המערבית. מרקם הקשרים בין עבר להווה בציור המקומי, כפי שהוא משתקף בתערוכה זו, בוחן את תקפותה של ההגדרה הכרונולוגית בהקשר למושג "עכשווי" וחוקר תפישות תרבותיות של זמן ומקום ביחס למערכים אסתטיים ורעיוניים המתקיימים בהווה.
סוגיית הזמן — חומר המחליף מצבי צבירה, מתגבש כתודעה ונזיל כזיכרון — מהווה ציר מרכזי בתערוכה. הציור מאפשר לדבר על שניוּת כלפי ההווה תוך הרחקת עדות באמצעות שימוש בתבניות מן העבר המציבות נקודות מבט מרובות. התערוכה בוחנת כיצד משתנה אופן השימוש בתבניות ייצוג ממסורות מערביות מגוונות: לעתים חלה בהן הסטה תכנית, לעתים צורנית, ופעמים אחרות הן מרוקנות כליל מן האיקונוגרפיה המקורית.
התערוכה מתמקדת ב"ציוריות", במהותן החמקמקה של העבודות כאובייקט, כחומר. הציורים הם היגדים ובד בבד — זירות מחקר וחיפוש; פעולה ציורית רוויה בהווה, המעלה שאלות חברתיות, קיומיות, אמוניות ופנים־אמנותיות.
בחלק מן העבודות ניכרות אסוציאציות לאמנות נוצרית, עבודות נוספות מקיימות שיח אמביוולנטי עם הרומנטיקה של ראשית המאה ה־ 19 ועם המופשט של אמצע המאה ה־ 20 , ואילו אחרות מעמתות ציור מופשט עם טבע דומם במסורת הבארוק הספרדי או צופנות בחובן זיכרון של אוטופיות רנסנסיות.
על רקע נחשול הדימויים האופף אותנו בעוצמה הולכת וגוברת, התערוכה מקווה לתרום לדיון במדיום הציור. הציורים נקראים כאובייקטים בעולם, ודרכם מתעוררות תהיות על טבע הייצוג ועל עצם האפשרות להתבונן.

ד"ר סמדר שפי