print

צעדים בוני אמון

מחול-אמנות-קהילה, אוצרים: דרורית גור אריה ואבי פלדמן

22/05/2014 - 06/09/2014

הכותרת "צעדים בוני אמון" שאולה מתחום מדע המדינה והיחסים הבינלאומיים, שם היא מורה על הליכים להפחתת מתח ולמזעור חשדנות בין מדינות. הניסיון ליצור מכנה משותף ושיח בין ציבורים זרים לכאורה הוא גם הכוח המניע של תערוכה זו, המטופפת על קווי ההפרדה שבין המחול והכוריאוגרפיה, האמנות והמוזיאון.
המרחב הציבורי – ובמסגרתו המוזיאון והגלריה – אינו שדה פעולה זר למחול העכשווי. הַחל בשנות ה-60 למאה ה-20 היו לא מעט כוריאוגרפים ורקדנים שביקשו לאתגר מסורות קודמות ולבצע יצירות מחול מחוץ לבימת התיאטרון, אם בחלל המוזיאון ואם על גגות בניינים. חלוץ מרכזי של מגמה זו במחול העכשווי היה תיאטרון המחול הקולקטיבי של כנסיית ג'דסון (Judson), שהוקם בניו-יורק ב-1962 ובין מייסדיו נמנות הכוריאוגרפיות הנודעות איבון ריינר וטרישה בראון. לצדן פעלו יוצרים מתחומי המחול ומתחומי אמנות אחרים, דוגמת מרס קאנינגהם או האמן רוברט מוריס.
התערוכה, ראשונה מסוגה בישראל, מַבחינה שהמחול חודר כיום מחדש לחלל המוזיאון ומבקשת להישיר מבט אל רגע הווה זה. היא מתמקדת בפעימות הכוריאוגרפיה ובריבוד של המחול העכשווי ביחס לקובייה הלבנה של המוזיאון, לחללים אלטרנטיביים ולשיתופי פעולה עם אמנים חזותיים, שתורמים לביסוסן של שפה וחשיבה ולניסוח שיח מחול חדש. בד בבד המהלך מְזמן גם בחינה נוספת של מעמד המוזיאון ותפקידו.
ערוץ זה מתלכד אפוא עם מהלך מחקרי נמשך במוזיאון פתח-תקוה לאמנות, המתחקה אחר פרקטיקות אמנות בהקשרים של פעולה חברתית. גם אם הדבר אינו שכיח במחול הישראלי העכשווי, במסגרות אלה המחול עומד כשווה בין שווים לצד האמנויות החזותיות, בחתירה למיצוי הפוטנציאל הגלום במדיום להבהרה ולקידום של יעדים פוליטיים וחברתיים.
על בסיס שני הצירים המרכזיים של הקהילה והמרחב הציבורי, העבודות המוצגות בתערוכה מפנות מבט ביקורתי אל כוחו וכשלונותיו של הגוף, בוחנות את המחול ככלי לכינון ולהגדרה של קהילה, מנתחות את יחסי צופה-תנועה-אובייקט, ומתמודדות עם האתגר שמציב הגוף החי והנע למסגרות השגורות של התצוגה המוזיאלית, האוסף והארכיון. העבודות שבחרנו להציג בתערוכה נוצרו על-ידי כוריאוגרפים היוצרים לראשונה לחלל מוזיאלי, ועל-ידי אמנים חזותיים שהמחול הוא בעבורם כלי לרפלקציה אישית או לפעולה בהקשר הקהילתי; לצד התערוכה יתקיימו פעולות במרחב הציבורי, בשיתוף עם קהילת תושבי העיר פתח-תקוה.

דרורית גור אריה ואבי פלדמן, אוצרים שותפים