print

פרויקט מתמשך: המסע

אוצר: עמי שטייניץ, אוצר שותף: דני אדמסו

9.2.2012 - 22.7.2012

האוצר עמי שטייניץ מציג בפרויקט זה מהלך של אקטיביזם תרבותי. הוא בחר להוציא את המוזיאון אל החוץ, לרחוב, וכך לבצע  יפוך בתפקידו. במסגרת הפרויקט )המכונה “המסע“( נבחרו עשרה סיפורים המשקפים את ההיסטוריה, התרבות ומציאות החיים של קהילת יוצאי אתיופיה בפתח–תקוה. בעשר נקודות ברחבי העיר הוצבו שלטים המזמינים את העוברים והשבים לחייג  בטלפון הסלולרי ולהקשיב לסיפורים אלו. לשם מימושו של הפרויקט הורכב צוות הכולל נציגים מהעירייה, פעילים קהילתיים  אמנים  מתגוררים בעיר, וכן אמנים מצוות ההדרכה של מוזיאון פתח–תקוה לאמנות. מבחינת שטייניץ, כל המשתתפים הם בגדר  וצרים שותפים.

פרויקט זה משקף את תפיסתו האוצרותית העכשווית של שטייניץ, כתולדה של תהליך מתמשך. כבר ב– 1996 יזם מהלך של  הצגת תערוכות שנוצרו בשיתוף פעולה עם צעירים מקהילת יהודי אתיופיה. ב– 2001 , לאחר שנים רבות של פעילות ענפה בשדה האמנות הישראלית, החליט שטייניץ לסגור את הגלריה שלו בנווה–צדק. צעד זה נבע מן ההכרה במוגבלוּתו של חלל הגלריה, מתוך רצון להעניק חשיבות עליונה למגע ישיר עם תהליכים חברתיים–תרבותיים. על פי תפיסתו, אין להתמקד,  מקובל, במוצג האמנותי. תפיסה זו הובילה את שטייניץ לגיבוש מהלך של “אוצרוּת ללא קירות“, כהגדרתו: גישה חברתית המבקשת ליצור קשר ישיר בין המוזיאון לבין חיי הקהילה במרחב העירוני.
הפרויקט בתמיכת: