print

תורת השלבים

אוצר: אורי דסאו

26.11.2010 - 26.2.2011

התערוכה "תורת השלבים" מציעה פרספקטיבה בינלאומית על מעמדו של הצילום ועל מורכבות הייצוג במרחב התרבותי העכשווי.
התערוכה מתמקדת בפרקטיקות צילום עכשוויות, העסוקות כולן בהליכים, בפעולות, בחומרים ובהקשרים של עצמן. כל אחת מהפרקטיקות הללו חושפת פנים סמויים של הדימוי הצילומי – ולעתים מוסיפה ומעמיקה אותם, מתוך מודעות להפשטה, להסוואה ולטרנספורמציה המעורבות בעצם החשיפה.

עניינה של התערוכה בשיבוש ההבדל המובהק, הטכני והחומרי, המייחד את הצילום מכל מדיום אמנות אחר. פירוק ההגדרות המהותניות של הצילום – לצד קיעקוע תפיסות רווחות אודות הצילום כאמצעי מתעד, המנציח ומשקף מציאות – מגלה היבטים אחרים של הצילום, כמנגנון הסוואה המייצר עיוורון ומקדם ערפול ורב-משמעות.

הימנעותה של התערוכה מהצגת צילום נראטיבי, מזדמן, אפיזודי או אלגורי, משתלבת במגמה המעדיפה את הדימוי הממוסך, החוסם את הגישה ל"עולם".
במקום להסתמך על צילום כטכנולוגיה של ייצוג, העבודות בתערוכה מסיטות את הפריים הצילומי אל גבולותיו, אל החיתוך והפרגמנטציה המובְנים בו. הן נוגעות ביחסי הפריים הצילומי עם מה שהודחק ונותר מחוצה לו, עם חוץ שחוזר ומופיע על פני השטח בתור זרוּת מוחלטת, סימן בלתי ניתן להטמעה.
העבודות המוצגות בתערוכה בוחנות את מעמד הדימוי הצילומי כדימוי באשר הוא דימוי – כייצוג, כסימן של נוכחות, כהעדר. העבודות מייצגות את תהליכי היווצרותן, וכל עבודה נחווית כמכלול או כרצף, קטוע או עוקב, של פעולות ומצבים. תצלום הוא תמיד אינדקס: הוא תמיד מעוגן בזמן ובמקום. המפגש בין מימד אובייקטיבי זה לבין ההפשטה העכשווית בצילום מדגיש את הכאוטיות של העולם עצמו ומייצר פערים, חורים של ידע וחוויה.

התערוכה כמכלול מעוררת מחדש את הדיון בזהותו, מעמדו ומצבו של המדיום הצילומי
באמנות העכשווית, על רקע השינויים הרבים שחלו בו בעקבות שורה של התפתחויות טכנולוגיות.
בתערוכה מוצגות עבודות צילום, קולנוע ווידיאו של אמנים ישראלים ובינלאומיים והיא מתקיימת בשיתוף מכון גתה תל אביב ומכון שפילמן לצילום.