print

דור ראשון

אוצר: אבי פלדמן

25.3.2010 - 26.6.2010

התערוכה הבינלאומית 'דור ראשון' עוסקת ברעיון האמת ביחס לאשליה, בדיה ותפיסת-מציאות.
היא מתמקדת בעבודתם של אמנים העושים שימוש באירועים היסטוריים, פרטיים וגלובליים, כאלו שחותם של "אמת" טבוע בהם לכאורה, גם אם אינם מתיימרים לתעד את המציאות. עיגונם של האירועים המובאים בתערוכה, שנדמה כי הם מושרשים במושג ה"אמת" ולפיכך אינם טעוני הוכחה, ייבחן במהלך התערוכה, תוך הצבת מושג ה"עדות" במרכז הדיון.
חשיבותו של מושג העדות, כפרקטיקה שייעודה "ללכוד את האמת", ניכרת בתחומים שונים: היסטוריה, משפט, ספרות, מדע , פסיכולוגיה ואמנות. בעידן הדיגיטלי המשופע באמצעי טכנולוגיה ותקשורת, הפך מושג זה של ה"עדות" למקור נגיש המלווה תדיר בדימויים. עם זאת, עולה ומתחדדת שאלת ה"אמת" וה"אותנטיות" הגלומה במושג טעון זה.
התערוכה שואפת להציע ראייה חדשה ביחס למושג העד בהקשר האמנותי, מתוך בחינת מעמדו של האמן כעד. בד בבד, נבחן בה מצב זה של חֶסֶר שבין היש לבין האין, בין מציאות לבִּדיון. מעשה האמנות כאפשרות שאינה מבקשת להיות העדות עצמה, אלא כזו המסוגלת להתקרב אל הבלתי נתפש, אל מה שלא ניתן אלא לדמיינו.
רבים מן האמנים בתערוכה מחיים ביצירתם אירועי עבר ומעמידים אותם לבחינה. באופן זה, עבודת האמן, דווקא מתוקף היותו "עד בדיוני" חיצוני לאירוע, מאפשרת קריאה מחודשת של עולם המציאות. התקיימותה של פעולה יצירתית מעבר לגבולות הצנזורה ומגבלות המוסר המיידיות, מאפשרת שבירת מוסכמות וקביעות מוקדמות, ומרחיבה את אופני בחינת הידע וההוויה האנושיים.

בתערוכה, מציגים אמנים מישראל, גרמניה והולנד, יצירות במגוון מדיומים: קולנוע, וידיאו, סאונד, צילום ואנימציה.

 התערוכה מתקיימת בשיתוף מכון גתה תל אביב