print

אשת חיל

אוצרת: סיגל קהת-קרינסקי 24.4.2015 - 20.6.2015

משה מילנר, דליה המגוייסת כותבת מכתב הביתה לקבוץ נאות מרדכי, 1.2.1969, באדיבות הארכיון לתולדות פתח תקוה עש עודד ירקוני, לשכת העתונות הממשלתית