print

התערוכה החקלאית

חקלאות מקומית באמנות עכשווית. אוצרת: טלי תמיר 19.2.2015 - 13.6.2015

תודה למפעל ביו־בי בע"מ על הסיוע במימוש הפרויקט

ב־1972 רתם אביטל גבע את תלמידיו בגבעת חביבה למחרשה ושלח אותם לחרוש דונם אחד מדי יום. בשנות ה־80, כשפיתח את מודל החממה בקיבוץ עין־שמר והזמין בני נוער להתנסות ולחקור סוגיות אקולוגיות — הקשר הגורדי כבר סומן: בעיני גבע, חקלאות וחינוך כרוכים זו בזה, ושניהם מקבלים תוקף במסגרת הקהילה. החקלאות, על פי גבע, אינה פס־ייצור של רווח והפסד אלא זירה לפיתוח המחשבה ולשיתוף פעולה. האמנות ניזונה מן המערכות המשולבות הללו. העבודה הדבורה, המלכה והממלכה — שעיקרה שידור ישיר מכוורת דבורים בחממה בעין־שמר אל חלל המוזיאון בפתח־תקוה, כאשר הכוורת כמו משתכפלת בתוך בריכת מים — עוסקת גם היא בחיי קהילה, בעמלנות חקלאית ובכוחה היצרני של הקבוצה. בכוורת פועלת קהילה של דבורי בומבוס, שעליהן מוטל לבצע האֲבקה טבעית של עגבניות הגדלות בחממות סגורות. ההפריה באמצעות דבורים תורמת להגדלה של היקפי היבולים ומניבה תוצרת חקלאית נקייה משיירי ריסוסים כימיים. דבורת הבומבוס מייצגת חקלאות חכמה, שבנוסף להיותה מדעית היא גם מביאה בחשבון את צורכי הצרכן ואת עתיד כדור הארץ. החממה בעין־שמר, בשיתוף פעולה עם חוקרי מפעל ביו־בי בשדה־אליה, מעורבת במחקר הבוחן את דפוסי ההתנהגות של קהילת הדבורים ביחס לשינויים באבקות הפרחים. מחקר נוסף שמתבצע בה בודק את השפעת מצבה של המלכה ואורך תקופת התרדמה שלה על חיי הדבורים בקהילתן.