print

השתלמויות וימי עיון

השתלמויות וימי עיון

במוזיאון נערכים ימי עיון והשתלמויות במטרה להרחיב את השיח שמעלות התערוכות המוצגות.

ניתן להתעדכן בלוח האירועים.